Menü | Kis Vakond Tanodája

Kis Vakond Tanodája, 26. éve a gyerekek szolgálatában!1991 – - 2017.

Székhely és központ: Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 127.

Telephely (vagyis szaktábor): Kis Vakond Gyermektábor

4431 Nyíregyháza -
Sóstógyógyfürdõ Szódaház utca 4-6.

A Kis Vakond 1991. december 8-án alakult meg Kis Vakond Matematika Tanodája néven.


"Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával.Egyszerre kell élni a Nappal, a Holddal, a vizek áradásával, a hideggel, és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába.

Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülrõl süketek a világ hangjai iránt."

(Márai Sándor)

Elérhetõségek:
tel: +36 42 78 37 36. Mobil: +36 30 32 28 638 és + 36 30 9 28 46 96.

E-mail: : tanoda@kisvakond.hu

és info@kisvakond.hu

Számlaszám: 10104459 - 44760800 - 01004000. Kis Vakond Tanodája.A kisiskolások képességfejlesztését Nyíregyházáról indítottuk. Gyökerei, ismertsége a Sóstóhoz kötõdik.Feladatunk: Az együtt töltött idõ minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklõdésének megfelelõen tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.

Az elmúlt 25 év alatt orvosok, erdészek, kertészek, tanárok, képviselõk, üzletemberek, színészek, zenészek nõttek ki volt táborozóink, levelezõink közül, akik továbbra is felkeresnek bennünket és részt vesznek bizonyos rendezvényeinken.INTÉZMÉNYEK, akikkel kapcsolatban vagyunk:

Alapítványunk, a Míg megnövök Akkreditált Kiváló Tehetségpont által meghirdetett csapatversenyek:a.) Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csapatverseny, a legjobbak csapatképei:

itt!b.) "Rigó énekeljen!" Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny a legjobbak csapatképei:

itt!Az elmúlt tanévben velünk versenyeztek az alábbi intézmények tanulói:

Matekguru:

Résztvevõ iskolák

"Rigó énekeljen!" Környezetvédelmi Csapatverseny

Résztvevõ iskolák

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 9. évad, 2013-2014 tanév képekben

Résztvevõ iskolák

Hetedhét Határ Legjobb Kis Nyelvésze 4. évad, 2013-2014 tanév képekben

Résztvevõ iskolák

A Kis Vakond Tanoda további programjai:

 1. Gyermekeknek
  <
 2. Szakembereknek (pedagógusoknak)

 3. Érdeklõdõknek

  Formái:

 4. Levelezés és feladatmegoldás (tanév közben)
  <
 5. Elõadások

 6. Rendezvények

 7. Munkaakciók

 8. Szakmai kirándulások

 9. Szünidei (Téli, nyári, õszi, tavaszi) Napközi

 10. Szaktáborok

 11. Erdei iskola

 12. Mesterkurzus

 13. Gyermek - bursza

 14. Kiállítások

 15. Versenyek, vetélkedõk

 16. Meghirdetett pályázatok

 17. Szakmai- módszertani tanácskozások.

  A programok jellemzõi:  1. Változatosak, újszerûek, folyamatosan egy tevékenységi körhöz kapcsolódóak, de olykor egyediek.

  2. Ellenõrizhetõk.

  3. A részmozzanatokat és az eredményeket folyamatosan nyomon követik, motiválják, értékelik, jutalmazzák.  4. Minél több család mozgósítását célozzák meg.

  5. Összeállításuk szakszerû, rugalmas.


  6. Erõsítik az intézményi kapcsolatokat, fokozzák azok nyitottságát, segítik a tapasztalatszerzést.


  7. A tevékenységi kör bõvítésénél maximálisan figyelembe veszik a résztvevõk érdeklõdési körét.


  8. Magukban hordozzák a továbblépés lehetõségét, szükségességét.

  9. Szakmailag, módszertanilag elismertek, - helyileg és országosan támogatottak.

  Nevelési elveink:


  Tudjuk, hogy minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség.


  Minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlõdési ütemének megfelelõ differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedõ felnõtt számára kötelezõ érvényû.  Hisszük, hogy csak a nyugodt, derûs, szeretetteljes, légkörben felnövõ gyermekbõl válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértõ, nyitott, segítõkész, aktív és kreatív ember.

  Programjaival a kisiskolás gyermek milyen pszichés szükségleteit elégíti ki a Kis Vakond Gyermektábor?

  - Abszolút érzelmi biztonságot nyújt, amely a gyermekeket közös tevékenységünk egésze

  során körülveszi.Szerencsésen fonódik össze a játék és a feladat jellege. A gyermek belsõ motiváció alapján kezd hozzá.  A gyermeki kíváncsiság, érdeklõdés fenntartása, kielégítése, programjaink kapcsán maradéktalanul megvalósulhat. Lehetõséget teremt a gyermek belsõ világának kivetítésére, ugyanakkor inspirálja a környezõvilág megismerését is. A gyermeki aktivitás igény a játék kapcsán szervezett keretek között valósul meg.Az irányítás és önállóság egyensúlya jellemzi közös tevékenységünk egészét.

  Programjaival milyen területeken járul hozzá a Kis Vakond Gyermektábor a gyerekek képességfejlesztéséhez?

  Inspirálja a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási mûveleteket, amivel hozzájárul ahhoz,

  hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt mûveletek és összefüggések megértéséhez.

  A sokszínû tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell átkapcsolnia a különbözõcsatornákról - pl.látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú rugalmasságra ösztönzi.Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítja a gyermeket.

  A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulhat a gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.

  Páros és csoportmunkára való alkalmasságával eszközt nyújt a kooperatív képességek fejlesztéséhez.
  A játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlõdés-fejlesztés egységét, miközben abelsõ motivációra épít.

  Levelezõ programunkban néhány ezer kisiskolás vesz részt.


  1991.év óta minden nyáron gyermektáborunkba néhány száz kisiskolás érkezik az ország minden pontjáról, de rendszeresen táborozik nálunk erdélyi, csángó, német, szlovák, szlovén, francia, amerikai, ázsiai kisdiák is, akik természetesen népes családjukkal érkeznek Sóstógyógyfürdõre.  Munkánkat ismerik és elismerik. A tábor vonzereje a színes programokon, túl az is, hogy telephelyünk zárt, otthonos rendszere a szülõk számára is bizalomkeltõ gyermekük elengedéséhez.  Túlzás nélkül állítjuk, hogy a Kis Vakond Tanoda a városhoz, a településhez kötõdõen intézményesült oktató bázis szerepét tölti be.  Kedves momentum, hogy a tanodának címzett levél akkor is Nyíregyházára érkezik, ha városunk nevét véletlenül nem írja rá a kisgyermek a borítékra.

  Tapasztalatunk, hogy a szülõk, nagyszülõk - gyermekeiket elkísérve- szívesen töltenek néhány napot, hetet városunkban - megismerve a Sóstó varázsát.

  Jövõkép:

  Elõ kívánjuk segíteni, hogy a kisiskolások gondolkodásmódja fejlõdjön, a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható fejlõdés és az elvárható biztonság igényeinek megfelelõen formálódjék.

  A kisiskolások magyarságtudatukat megõrizve váljanak európai polgárrá.

  A kisiskolások azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson.  Közösségi szervezéssel hozzájárulni, hogy a kisiskolások olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belsõ harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek.  Támogatni kívánjuk a pedagógusok munkáját mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük elõ.

  Mottó: "Én is a természet része vagyok! Vigyázz RÁM!"

  Társadalmi szerepvállalásunk:

  Fontosnak tartjuk, hogy cégünk a Kis Vakond ne csak erkölcsileg álljon ki és támogassa a társadalom számára nélkülözhetetlen értékekért küzdõ szervezeteket; ezért támogatjuk a Míg Megnövök Alapítvány www.megnovok.hu mûködését.  A munkánkat eredményesnek tekintjük, ha valamilyen hasonló gondolatcsírát elültethettük a gyermekek mindenre kíváncsi fejében:

  "Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával.Egyszerre kell élni a Nappal, a Holddal, a vizek áradásával, a hideggel, és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába.

  Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülrõl süketek a világ hangjai iránt."

  (Márai Sándor)

  Legyél TE is CSAPATAG!

  Barátsággal: Kis Vakond Tanodája, Nyíregyháza

  Nyíregyháza, 2017.